Privacyverklaring

22 mei 2018

 

Praktijk Angela van Zon hecht waarde aan uw privacy. Om die reden verwerken wij uitsluitend gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening en het verbeteren hiervan. Wij gaan zorgvuldig om met de verzamelde informatie en stellen deze informatie nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarbij horende dienstverlening. U dient zich ervan bewust te zijn dat Praktijk Angela van Zon niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 22 mei 2018. Met het publiceren van eventuele nieuwe versies vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid verzoeken wij u om deze te sturen naar angela@praktijk-avz.nl

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met het verzoek dat u doet of de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingactiviteiten. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld via onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens, waaronder bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent of op regelmatige basis contact met ons heeft. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

 

Cookies

Wij maken uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies. Ook worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Angela van Zon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar angela@praktijk-avz.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Uw verzoek zal binnen 4 weken worden verwerkt.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.